REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO dalej „Regulamin”

POSPAK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Globusowa 25/9, 02-426 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001045735, NIP: 5223263779, REGON: 525781318, umożliwia świadczenie usług na podstawie składanych zamówień za pośrednictwem strony internetowej: sushipak.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą zamówień internetowych dotyczących Produktów umieszczonych na witrynie internetowej sklepu SUSHIPAK – dalej „Sklep”, dostępnego pod adresem internetowym: sushipak.pl, jest w zależności od miejsca realizacji zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem ww. strony internetowej – zakładka dot. danej miejscowości wybierana przez Klienta:
a) SUSHIPAK KRK Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub ,,Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045707, NIP: 5252963054, REGON: 525768690 – dla zamówień z obszaru miasta Kraków i okolic.
b) SUSHIPAK WAW Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1044315, NIP: 5252962735, REGON: 525743520, – dla zamówień z obszaru miasta Warszawa i okolic.
c) SUSHIPAK GDN Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045634, NIP: 5252963114, REGON: 525771490, – dla zamówień z obszaru miasta Gdańsk i okolic.
d) SUSHIPAK KTW Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045965, NIP: 5252963338, REGON: 525781212, – dla zamówień z obszaru miasta Katowice i okolic.
e) SUSHIPAK POZ Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045866, NIP: 5252963284, REGON: 525780069, – dla zamówień z obszaru miasta Poznań i okolic.
f)   SUSHIPAK LDZ Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045841, NIP: 5252963261, REGON: 525779600, – dla zamówień z obszaru miasta Łódź i okolic.
g) SUSHIPAK WRO Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045839, NIP: 5252963255, REGON: 525779630, – dla zamówień z obszaru miasta Wrocław i okolic.
h) SUSHIPAK BDG Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1046298, NIP: 5252963901, REGON: 525840363, – dla zamówień z obszaru miasta Bydgoszcz i okolic.
i)   SUSHIPAK LBN Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1055508, NIP: 5252970663, REGON: 526243758, – dla zamówień z obszaru miasta Lublin i okolic.
j)    SUSHIPAK RZE Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1055500, NIP: 5252970686, REGON: 526243853, – dla zamówień z obszaru miasta Rzeszów i okolic.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu – dalej „Klient” i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Każdorazowo Spółka odpowiednia dla miejsca końcowego realizacji zamówienia zawiera Umowy Sprzedaży Produktów we własnym imieniu.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
2) Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
3) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Karnety do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości karnetów;
5) Produkcie – należy przez to rozumieć Produkty, będące rzeczą ruchomą oraz przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, oferowane w Sklepie internetowym, zawarte w menu dostępnym na stronie internetowej: sushipak.pl;
6) Karcie Produktu – należy przez to rozumieć stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje o danym Produkcie, sprzedawanym w Sklepie;
7) Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
8) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: sushipak.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkty;
9) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć w zależności od miejsca końcowego realizacji zamówień:
a) SUSHIPAK KRK Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub ,,Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045707, NIP: 5252963054, REGON: 525768690 – dla zamówień z obszaru miasta Kraków i okolic.
b) SUSHIPAK WAW Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1044315, NIP: 5252962735, REGON: 525743520, – dla zamówień z obszaru miasta Warszawa i okolic.
c) SUSHIPAK GDN Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045634, NIP: 5252963114, REGON: 525771490, – dla zamówień z obszaru miasta Gdańsk i okolic.
d) SUSHIPAK KTW Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045965, NIP: 5252963338, REGON: 525781212, – dla zamówień z obszaru miasta Katowice i okolic.
e) SUSHIPAK POZ Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045866, NIP: 5252963284, REGON: 525780069, – dla zamówień z obszaru miasta Poznań i okolic.
f) SUSHIPAK LDZ Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045841, NIP: 5252963261, REGON: 525779600, – dla zamówień z obszaru miasta Łódź i okolic.
g) SUSHIPAK WRO Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1045839, NIP: 5252963255, REGON: 525779630, – dla zamówień z obszaru miasta Wrocław i okolic.
h) SUSHIPAK BDG Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1046298, NIP: 5252963901, REGON: 525840363, – dla zamówień z obszaru miasta Bydgoszcz i okolic.
i) SUSHIPAK LBN Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1055508, NIP: 5252970663, REGON: 526243758, – dla zamówień z obszaru miasta Lublin i okolic.
j) SUSHIPAK RZE Sp. z o.o. z siedzibą w ul.  Świętokrzyska 30/63,  00-116 Warszawa – dalej ,,Spółka’’ lub Sprzedawca’’, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1055500, NIP: 5252970686, REGON: 526243853, – dla zamówień z obszaru miasta Rzeszów i okolic.
10) Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo już zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
11) Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
12) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
13) Dniu roboczym – należy przez to rozumieć godziny, w których Sklep jest czynny, co do zasady czas od otwarcia Sklepu do godziny 00:00/00:45 w zależności od miejsca końcowego realizacji Zamówienia;
14) Sklepie – należy przez to rozumieć miejsce, w którym Sprzedawca prowadzi działalność, w rezultacie której sprzedaje Produkty oferowane w Sklepie internetowym
15) E-paragonie – należy przez to rozumieć dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.

§3 Informacje kontaktowe

1. Sprzedawca umożliwia kontaktowanie się z nim mailowo pod następującym adresem e-mail: kontakt@sushipak.pl
2. Sprzedawca umożliwia również kontaktowanie się z nim telefonicznie, w godzinach funkcjonowania Sklepów, wskazanych odpowiednio na stronie internetowej, pod następującymi numerami telefonu:
+48 884 277 111 dla zamówień z obszaru miasta Warszawa  i okolic;
+48 787 061 333 dla zamówień z obszaru miasta Wrocław  i okolic;
+48 787 566 222 dla zamówień z obszaru miasta Poznań  i okolic;
+48 787 533 111 dla zamówień z obszaru miasta Kraków  i okolic;
+48 787 941 555 dla zamówień z obszaru miasta Łódź i okolic;
+48 787 611 166 dla zamówień z obszaru miasta Katowice i okolic;
+48 787 552 111 dla zamówień z obszaru miasta Gdańsk i okolic;
+48 787 563 666 dla zamówień z obszaru miasta Bydgoszcz i okolic;
+48 888 222 056 dla zamówień z obszaru miasta Lublin i okolic.
+48 888 222 056 dla zamówień z obszaru miasta Rzeszów i okolic.

§4 Wymagania techniczne

Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, Klient powinien posiadać:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (np. komputer lub smartphone) oraz zainstalowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową;
b) włączoną obsługę plików cookies.

§5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym działającym na stronie internetowej: sushipak.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
3. Na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się również cena za dostawę. Klient jest informowany
o całkowitej kwocie do zapłaty w trakcie procesu składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych.
5. Sprzedawca umożliwia dokonywanie Zamówień przez Klientów w kilku miastach, wobec czego po stronie Klienta pozostaje wszelka odpowiedzialność w zakresie wyboru odpowiedniego Sklepu podczas składania Zamówienia.
6. Zamówienia składane poprzez Sklep internetowy mogą być składane:
a) od niedzieli do czwartku w godzinach: 15:00-00:00
b) od piątku do soboty w godzinach: 15:00-00:45.
W dni ustawowo wolne od pracy (dni świąteczne) godziny te mogą ulec zmianie.
7. W związku z funkcjonowaniem kilku Sklepów prowadzonych przez Sprzedawcę, menu Sklepu może się różnić w zależności od miejscowości, w której mieści się Sklep.
8. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji mailowej lub telefonicznej Klienta.
9. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dodatkowe składniki, zmiany w składzie sushi ani indywidualne zamówienia spoza menu.

§6 Zawarcie umowy

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktów.
2. Umowa zawierana jest za pośrednictwem Formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy oraz wiąże się z obowiązkiem dokonania płatności za pośrednictwem wybranej spośród dostępnych metody płatności.
3. Warunkiem realizacji umowy jest podanie danych osobowych Klienta pozwalających na jego weryfikację, akceptacja Regulaminu, akceptacja Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności przez Klienta.
4. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji.
5. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które mogą zostać załączone do Zamówienia lub przesłane drogą pocztową lub w formie mailowej na wskazany przez Klienta adres.
6. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wydanie przez Sprzedawcę E-paragonu za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych – eparagony.pl
7. Wydanie E-paragonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę wraz z zamówieniem w postaci kodu QR.
8. W przypadku problemów z dostępem do odpowiedniego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić w pierwszej kolejności kod QR oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
9. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na to, że Sprzedawca w celu poinformowania Klienta o fakcie wystawienia i wydania E-paragonu może wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na wskazany przez niego w procesie składania zamówienia numer telefonu.
10. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz otrzymywanie od Sprzedawcy komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług Sprzedawcy poprzez: wiadomości mailowe, wiadomości SMS oraz w formie kontaktu telefonicznego.

§7 Dostawy

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w trakcie procesu składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
3. Koszty dostawy zależą od adresu podanego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, a ich wysokość jest wskazana w zakładce ,,Dostawa” na stronie internetowej: sushipak.pl.
4. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest uwzględniony w szczegółach Zamówienia na stronie internetowej: sushipak.pl i może ulec wydłużeniu, w szczególności z powodu aktualnej ilości Zamówień złożonych w Sklepie.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż do następnego Dnia roboczego.
6. W przypadku wyboru przez Klienta dokładnej godziny realizacji Zamówienia – zostanie ono dostarczone na określoną godzinę, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie w tym zakresie margines czasowy +/- 60 minut.
7. Zamówienie może zostać dostarczone wyłącznie w miejsce wskazane przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) dostawa pod adres wskazany w procesie składania Zamówienia;
b) odbiór osobisty Produktu pod adresem Sklepu, w którym zostało złożone Zamówienie.

§8 Oferowane metody płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) Płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24 (w tym GooglePay, ApplePay, Blik, karta płatnicza)
b) Płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia.
2. W przypadku braku potwierdzenia płatności elektronicznej w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Klient powinien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności.
3. Dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od wyboru rodzaju składanego Zamówienia oraz wyboru obszaru realizacji Zamówienia.

§9 Wykonanie Umowy

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z § 7 Regulaminu. Umowa zostaje zawarta po użyciu i kliknięciu przez Klienta przycisku ,,Kupuję i płacę’’.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości SMS na podany w trakcie składania Zamówienia numer kontaktowy Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
3. Niezależnie od wyboru sposobu płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności kwoty za kupowane Produkty, wskazanej w Zamówieniu i będącej należnością Sprzedawcy z tego tytułu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia Zamówienia, chociażby przez błędne wskazanie ze strony Klienta miasta czy adresu w Formularzu zamówienia. Jeżeli jednak takie Zamówienie byłoby zaakceptowane przez Sprzedawcę – Klient ma obowiązek zrealizować należną płatność za zamówione Produkty oraz nie daje to Klientowi uprawnienia do żądania zwrotu pieniędzy lub ponownego zrealizowania Zamówienia.
5. Informacja o Alergenach znajduje się na stronie internetowej: sushipak.pl: https://sushipak.pl/wp-content/uploads/2023/04/alergeny.pdf. Akceptując regulamin Klient jest świadomy oraz wyraża zgodę na zakup potraw zawierających składniki z alergenami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji alergicznej lub zaostrzenia alergii u Klienta.
6. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może się różnić od ich wyglądu przedstawionego na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych Sprzedawcy. Zdjęcia te mają charakter wyłącznie poglądowy.
7. Pomimo dołożenia najwyższej staranności przy oczyszczaniu surowców rybnych, produkt może zawierać pojedyncze ości lub ich fragmenty.
8. Podczas dostarczenia Zamówienia Klientowi podejmowane są maksymalnie 3 (trzy) próby kontaktu w postaci połączeń telefonicznych z odstępami 5 minutowymi między nimi. W przypadku braku kontaktu z Klientem, Sprzedawca ma prawo nie zwracać środków pieniężnych uiszczonych z góry, w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

§10 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę, Klient, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@sushipak.pl, nie później niż godzinę przed przewidywanym momentem rozpoczęcia realizacji Zamówienia, tj. przygotowywania zamówionego Produktu.
2. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonych przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w procesie składania Zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta – po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, tj. po rozpoczęciu przygotowywania zamówionego Produktu – Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

§11 Reklamacje

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
1. Sprzedawca jest zobowiązany wobec Klienta do wytworzenia Produktu zgodnego z umową oraz odpowiada za niezgodność świadczenia z Umową Sprzedaży, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży.
3. Reklamacja może być złożona na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@sushipak.pl z uwzględnieniem przez Klienta numeru zamówienia, opisu co do niezgodności Produktu oraz przekazaniem zdjęć  zamówionego Produktu niezgodnego z umową.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe.
5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, w formie mailowej lub w formie kontaktu telefonicznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
6. Sprzedawca nie wyraża zgody na udział w procesie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
7. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem:
1. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za niezgodność towaru z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

§12 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia jego w pełni poprawnego działania
w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: support@sushipak.pl
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej skutecznego złożenia.

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
2. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem sushipak.pl: https://sushipak.pl/pl/polityka-prywatnosci.
3. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.
4. Dane  będą  przetwarzane  do  czasu  wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
5. Dane  mogą  być  udostępniane  podmiotom  uprawnionym  do  tego  na  podstawie prawa,   a   także   osobom   zainteresowanym   działalnością marketingową Administratora.
6. Klientowi przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  na  przetwarzanie realizowane przez Administratora.

§14 Zastrzeżenia prawne

1. Materiały zawarte na stronie sushipak.pl mają charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Sklepu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Klientów na stronach internetowych oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności za naruszenie przez Klientów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą strony internetowej: sushipak.pl opinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.
5. Strona internetowa: sushipak.pl  oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy i jedynie we wskazanym wówczas zakresie.

§15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.