REGULAMIN SUSHIPAK

I. Definicje:
1. Dostawcą systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej www.sushipak.pl jest firma POSPAK Sp. z o.o., ul. Globusowa 25/9, Warszawa, (NIP 5223263779; REGON 525781318; KRS 0001045735).
2. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma POSPAK Sp. z o.o., ul. Globusowa 25/9, Warszawa, (NIP 5223263779; REGON 525781318; KRS 0001045735).
4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sushipak.pl, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.
5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.sushipak.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.
8. Płatności Przelewy24, w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system Przelewy24
9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 00:00/00:45.

II. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sushipak.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Składanie zamówień
1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sushipak.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2 Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3 Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15:00 do 23:45 (w dni świąteczne godziny pracy mogą być zmienione).
4 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu.
5 W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.
7 W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8 Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia
9 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym Przelewy 24 w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

VI. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
2. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Restauracji.
3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

V. Reklamacje
1. Dla gości POSPAK SP. Z O. O. przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i usług. Reklamacja może obejmować działalność w pełnym zakresie świadczonych usług.
2. Reklamacje składać należy drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@sushipak.pl. Składając reklamację gość zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Kluczowym jest przesłanie opisu niezgodności oraz zdjęcie produktu.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty złożenia. Po analizie nastąpi kontakt telefoniczny lub mailowy z rozstrzygnięciem sprawy.
4. POSPAK SP. Z O. O. ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą
w życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie internetowym sushipak.pl

VI. Dodatkowe informacje, realizacja zamówień
1. Sprzedający, realizuje dowóz zamówień na terenie miasta ukazanego w zamówieniu.
2. Informacja o Alergenach znajduje się na stronie www.sushipak.pl Akceptując regulamin Zamawiający wyraża zgodę na zakup potraw z alergenami wsród składników. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaostrzenia alergii u Zamawiającego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.
4. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji emailowej lub telefonicznej Zamawiającego.
5. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może się różnić od ich wizerunków na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych Sprzedawcy.
6. Pomimo najwyższej staranności przy oczyszczaniu surowców rybnych produkt może zawierać pojedyncze ości lub ich fragmenty.

VII. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1. Koszty dostawy zależą od adresu podanym w zamówieniu. Koszty są podane we wkładce “Dostawa” na stronie www.sushipak.pl
2. Przewidywany czas realizacji jest podany we szczegółach zamówienia na stronie www.sushipak.pl i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.
3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 60 minut.
4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w Zamówieniu.

VIII. Formy płatności
1. Dokonanie płatności może nastąpić w 4 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności) lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24 (oraz ApplePay, GooglePay, Blick które są włączone w systemy płatności Przelewy24).
2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia paragon z NIP w terminie przewidzianym ustawowo.
3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
4. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt mailowy kontakt@sushipak.pl

IX. Dodatkowe informacje, System płatności Przelewy24, Zwroty
1. Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis Przelewy24
2. W przypadku braku potwierdzenia płatności Przelewy24 w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).
3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo nie zwracać
środki pieniężne opłaconego z góry Zamówienia przez system płatności Przelewy 24.
5. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności Przelewy 24 Zamówienia z winy Sprzedawcy, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system Przelewy24 w terminie do 14 dni roboczych.

X. Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:
1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maksymalnie do 15 minut od złożenia Zamówienia.
2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

XI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy kontakt@sushipak.pl z Restauracją maksymalne za godzinę do przewidywanego czasu realizacji zamówienia.
3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

XII. Dodatkowe informacje, Eparagon fiskalny:
1. Eparagon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.
2. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin.
3. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl.
4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę wraz z zamówieniem w postaci QR.
5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić kod QR oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

XIII. Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na podany w sklepie, numer telefonu wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby:
a. weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w
produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania
b. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną eparagonów.

XIV. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sushipak.pl.
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.sushipak.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego www.sushipak.pl oraz składania Zamówień.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.