REGULAMIN Restauracji SUSHIPAK

I. Definicje:

1. Dostawcą systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej www.sushipak.pl jest firma DYRDA GROUP Sp. z o.o., ul. Solec 81B/P10, Warszawa.

2. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma DYRDA GROUP Sp. z o.o., ul. Solec 81B/P10, Warszawa.

4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sushipak.pl, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.sushipak.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.

6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.

8. Płatności Stripe/Przelewy24, w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system Stripe/Przelewy24

9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 02:00.

II. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sushipak.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Restauracji.

3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

IV. Dodatkowe informacje, realizacja zamówień

1. Sprzedający, realizuje dowóz zamówień na terenie miasta ukazanego w zamówieniu.

2. Informacja o Alergenach znajduje się na stronie www.sushipak.pl Akceptując regulamin Zamawiający wyraża zgodę na zakup potraw z alergenami wsród składników. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaostrzenia alergii u Zamawiającego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.

4. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji emailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Koszty dostawy zależą od adresu podanym w zamówieniu. Koszty są podane we wkładce “Dostawa” na stronie www.sushipak.pl

2. Przewidywany czas realizacji jest podany we szczegółach zamówienia na stronie www.sushipak.pl i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.

3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 35 minut.

4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w Zamówieniu.

VI. Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić w 4 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności) lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych Stripe/Przelewy24 (oraz ApplePay, GooglePay, Blick które są włączone w systemy płatności Stripe/Przelewy24).

2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.

3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

4. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt mailowy kontakt@sushipak.pl

VII. Dodatkowe informacje, System płatności Stripe/Przelewy24: Zwroty

1. Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis Stripe/Przelewy24

2. W przypadku braku potwierdzenia płatności Stripe/Przelewy24 w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).

3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo nie zwracać 

środki pieniężne opłaconego z góry Zamówienia przez system płatności Stripe/Przelewy 24.

5. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności Stripe/Przelewy 24 Zamówienia z winy Sprzedawcy, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system Stripe/Przelewy24 w terminie do 14 dni roboczych.

VIII. Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maksymalnie do 15 minut od złożenia Zamówienia.

2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy kontakt@sushipak.pl z Restauracją maksymalne za godzinę do przewidywanego czasu realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

X. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na podany w sklepie, numer telefonu wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sushipak.pl.

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.sushipak.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego www.sushipak.pl oraz składania Zamówień.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.